Zásady ochrany osobných údajov & GDPR

Pravidlá spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

Prevádzkovateľ:              

Vertere – preklady a tlmočenie, s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava
IČO: 51 986 183
DIČ: 2120862953

podľa §4  štatutár: Róbert Takács,

tel: 0948172727,
email: robert@vertere.sk
www.mojpreklad.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

 1. Dotknutou osobou sa považuje: užívateľ webstránok, zákonný zástupca, volajúci, či objednávateľ služieb prevádzkovateľa.
 2. Každá dotknutá osoba, ktorá telefonuje, napíše e-mail a/alebo si prezerá vertere.sk, či urobí objednávku sa považuje za dotknutú osobu a tým prejavuje svoj dobrovoľný SÚHLAS prevádzkovateľovi aj zmluvným sprostredkovateľom so spracúvaním svojich osobných údajov.
 3. Ak si Objednávateľ, dotknutá osoba dohodne rozsah služieb od prevádzkovateľa, následne prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom plnenia z objednávky, resp. plnenia zmluvy.
 4. Dotknutá osoba, týmto berie na vedomie, že osobné údaje budú Prevádzkovateľ, zamestnanci, oprávnené osoby a tretie strany chrániť pred zneužitím, budú zachovávať mlčanlivosť a spracúvať v oprávnenom záujme, na zákonmi stanovenú dobu nasledovne:
 • žiadosti podané písomne alebo elektronicky 31 dní,
 • pre účely evidencie v informačných systémoch min. 1 rok,
 • v zmysle zákona o účtovníctve a archivovať je potrebné 10 rokov,

až do ukončenia doby ich oprávneného spracúvania alebo do zmazania.

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám, bez zmluvného vzťahu, na ďalšie spracovanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín.
 2. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
 3. Práva dotknutej osoby:
 • právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo prístupu k vaším údajom;
 • právo namietať;
 • právo na presnosť a opravu osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;
 • právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;
 • právo na presun vašich údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 1. ŽIADOSŤ: Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať v Žiadosti podanej Prevádzkovateľovi, kde jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska. V písomnej žiadosti musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa. Právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov. (viď tlačivo „Žiadosť dotknutej osoby“)

 

 1. SŤAŽNOSŤ: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že jeho žiadosť nebola Prevádzkovateľom uspokojivo vybavená. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti. Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci: Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej „ÚOOÚ“), adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel:+421/2/32313214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/narodny-pravny-ramec
 2. Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom 25.5.2018
TOP